VESIJETTIEN VUOKRAUKSEN SOPIMUSEHDOT

1. VUOKRAUKSEN KOHDE 

Vuokrauksen kohteena toimii sähköiseen vuokrauslomakkeeseen merkitty vesijetti sekä varusteluettelon mukaiset varusteet. 

2. VUOKRAAJA JA KULJETTAJAT 

Vuokraajan ja kuljettajien on oltava vähintään 18-vuotiaita. Vuokraajan ja kuljettajien, mikäli nämä ovat eri henkilöitä on todistettava henkilöllisyytensä ajokortilla tai muulla virallisella henkilöllisyystodistuksella ennen vesijetin vuokraamista. 

Vuokrausta koskevaan sähköiseen lomakkeeseen merkitään vuokraajan tiedot sekä mahdollisten kuljettajien tiedot, mikäli nämä ovat eri henkilöitä. Vuokraajan on aina oltava yksi kuljettajista, ellei vuokraamon kanssa ole erikseen toisin sovittu. 

Kukin kuljettaja toimii koko vuokrauksen keston ajan vesiliikennelain 6 §:n mukaisena vesikulkuneuvon päällikkönä ja vuokrauksen ajan kuljettajia sitovat vesiliikennelaissa tai muissa laeissa säädetyt vesikulkuneuvon päällikön vastuut ja velvoitteet. Vuokraamo kuitenkin vastaa aina siitä, että vuokrattavan vesijetin rekisteröinnit ja vakuutukset ovat voimassa sekä tarvittavat asiakirjat saatavilla. 

3. VAHINGONKORVAUSVASTUU 

Vuokraaja ja kuljettajat ovat velvollisia noudattamaan koko vuokrausajan lainsäädäntöä, viranomaisohjeita, hyvää merimiestapaa, vuokraamon  ja vakuutusyhtiön asettamia suojeluohjeita. 

Vuokraaja vastaa kaikista vuokrausaikana vuokratuille vesijeteille ja vuokratuille oheisvarusteille aiheuttamistaan vahingoista täysimääräisesti todellisen vahingon mukaan. Mikäli vuokraamo saa aiheutetun vahingon korvatuksi vakuutuksestaan, vuokraajan korvausvastuu vuokraamoa kohtaan rajoittuu vuokraamon maksettavaksi jäävän vakuutuskorvauksen omavastuuosuuden (2000€) suuruiseksi. 

Mikäli vuokraamo saa vuokraajan aiheuttamasta vahingosta korvauksen vakuutusyhtiöstä, on vakuutusyhtiöllä oikeus periä vuokraamolle suorittamansa vakuutuskorvaus vuokraajalta tai muulta vastuutaholta vakuutusehtojen mukaisesti. Esimerkiksi tuottamuksellisissa vahingoissa. 

Mikäli vuokrauksen kohteena oleva vesijetti joudutaan ottamaan seisontaan vuokraajan aiheuttamasta vahingosta johtuen, on vuokraaja velvollinen korvaamaan vuokraamolle jokaiselta seisontapäivältä 100 euron korvauksen, enintään 10 päivän ajalta. 

Tehdessään vuokrausta koskevan varauksen, vuokraaja hyväksyy nämä sopimusehdot liitteineen. 

Vuokraamo ei vastaa miltään osin vuokraajalle, kuljettajille tai kolmansille osapuolille aiheutuneista henkilövahingoista tai vuokraajan, kuljettajien tai kolmansien osapuolien omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. 

4. VAKUUTUKSET 

Vesijetissä on voimassa oleva. Vakuutusehdoissa on kuitenkin rajoituksia vakuutusyhtiön korvausvastuuseen. 

Kokonaisuudessaan korvausvastuun ulkopuolella ovat muun muassa vahingot, jotka ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta, alkoholin, huumeiden tai toimintakykyyn vaikuttavan aineen vaikutuksen alaisena olemisesta, ilkivallasta ja vuokratun vesijetin käytöstä rikolliseen tarkoitukseen. 

Vakuutus ei myöskään korvaa esimerkiksi hiekan, soran tai muiden vieraiden esineiden aiheuttamia vaurioita vesisuihkuvetolaitteeseen. 

Vakuutusyhtiö voi evätä korvauksen tai rajoittaa vakuutuskorvauksen määrää, mikäli vesijetin käytössä ei ole noudatettu vakuutusyhtiön asettamia suojeluohjeita. 

5. LUOVUTUS VUOKRAAJALLE 

Kun vuokraaja vastaanottaa vesijetin, hänen on tarkastettava ja hyväksyttävä se. Jo olemassa olevista vesijetin vaurioista tai puutteista on luovutushetkellä laadittu kirjallinen luettelo, joka on vuokraajan hyväksymä ja allekirjoittama. 

Vesijetti luovutetaan vuokraajalle polttoainesäiliö täytenä. Vuokraaja maksaa itse käyttämänsä polttoaineen. Polttoaineena käytetään vain 98E bensiiniä. 

Nämä sopimusehdot hyväksymällä vuokraaja ja kuljettajat vakuuttavat, että vuokrattavat vesijetit vastaanottaessaan, he eivät ole alkoholin, huumeiden tai muiden päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena ja että mikään sairaus tai terveydellinen syy ei heikennä heidän kykyään kuljettaa vesijettiä turvallisesti. 

6. LUOVUTUS VUOKRAAMOLLE 

Vuokrausajan jälkeen molemmat osapuolet tarkastavat vesijetin kunnon ja jos vesijetti tai vuokrauksen yhteydessä luovutetut varusteet ovat vahingoittuneet, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingot näiden sopimusehtojen mukaisesti. 

Vesijetti palautetaan vuokraamolle polttoainesäiliö täytenä. Mikäli vesijetti palautetaan polttoainesäiliö vajaana, vuokraamo perii tankkausmaksua mittarihinnaston mukaisesti sekä 30 euron tankkausmaksun. Mikäli luovutus vuokraamolle myöhästyy, odotusajasta laskutetaan 100 €/tunti alkavalta tunnilta. 

7. VASTUUT JA TURVALLISUUSOHJEET 

Vuokraus sisältää oikeuden käyttää vesijettiä ja siihen kuuluvia varusteita. Ennen vuokrauksen alkamista vuokraamo antaa yleiset ohjeet vesijetin käytöstä. 

Vuokraaja vastaa siitä, että vesijetin kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan vesijetin käsittelystä käytetyllä vesialueella, sekä siitä että kuljettaja käyttää avaimeen kytkettyä turvavaijeria (turvakatkaisija). 

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vesijetistä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan käyttäessään vesijettiä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttäessään vesijettiä ottamaan huomioon muut vesillä liikkujat sekä noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia. 

Vuokraaja vastaa siitä, että vesijetin kuljettaja ei ole alkoholin tai muun huumavan aineen vaikutuksen alaisena. Pysäköitäessä vesijetti lyhyeksikin ajaksi, on vesijetin turvakatkaisija aina irrotettava vesijetistä. Pysäköitäessä vesijetti on kiinnitettävä aalloilta suojaisaan paikkaan siten, että vesijetti ei vaurioidu laituria vasten. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä navigaattorin asemaan laituriin pysäköitäessä. 

Vuokraajalla ei ole oikeutta vuokrata vesijettiä edelleen kolmannelle henkilölle. 

Vesijetin vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamon kirjallista lupaa on kielletty. 

Vesijetillä ei saa osallistua kilpailuihin. 

Vuokraajan on ilmoitettava heti vuokraamolle vesijettiä koskevasta vahingosta, viasta, siinä ilmenneestä virheestä tai varkaudesta. Vuokraaja on velvollinen tekemään heti rikosilmoituksen varkaustapauksissa. 

8. PERUUTUS- JA KIELTÄYTYMISOIKEUS 

Mikäli vuokraaja tai ilmoitettu kuljettaja ei täytä näiden ehtojen, lainsäädännön tai viranomaisohjeistusten mukaisia edellytyksiä, on vuokraamolla ilman minkäänlaisia vastuita oikeus kieltäytyä luovuttamasta vesijettiä vuokraajalle. 

Vuokraamolla on edellä mainitun mukainen oikeus kieltäytyä luovuttamasta vesijettiä vuokraajalle myös, mikäli vuokraaja tai ilmoitettu kuljettaja vaikuttaa päihtyneeltä. 

Mikäli vuokraaja peruu varaamansa vesijettivuokrauksen viimeistään 96 tuntia ennen vuokrauksen alkamista tai aiemmin, ei vuokraaja ole velvollinen suorittamaan vuokrasummaa tai mikäli vuokraaja on suorittanut ennakkomaksun, on vuokraaja oikeutettu saamaan ennakkomaksun kokonaisuudessaan takaisin. 

Mikäli vuokraaja peruu varaamansa vesijettivuokrauksen myöhemmin, kuin 96 tuntia, mutta aiemmin kuin 48 tuntia ennen vuokrauksen alkamista, on vuokraaja velvollinen suorittamaan 50 % vuokrasummasta tai mikäli vuokraaja on suorittanut ennakkomaksun, on vuokraaja oikeutettu saamaan 50 % ennakkomaksusta takaisin. 

Mikäli vuokraaja peruu varaamansa vesijettivuokrauksen myöhemmin kuin 48 tuntia ennen vuokrauksen alkamista, on vuokraaja velvollinen suorittamaan täyden vuokran tai mikäli vuokraaja on suorittanut ennakkomaksun, ei vuokraajalla ole oikeutta saada maksamaansa ennakkomaksua takaisin. 

9. VUOKRAN MAKSU 

Vuokra maksetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista, ellei ole toisin sovittu. Vuokra määrittyy erillisen hinnaston mukaan, johon vuokraaja on tutustunut ennen vuokrauksen alkamista. 

10. ERIMIELISYYDET 

Tätä vuokrasopimusta koskevat ja siitä johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen tarkastavaksi, asian ratkaisee Kymenlaakson käräjäoikeus tai vaihtoehtoisesti kuluttaja-asioissa toimivaltainen lautakunta, mikäli vuokraajana on kuluttaja-asiakas.